HAL – skladiščni informacijski sistem

V zadnjem času je poslovnih krogih vse več zavedanja o pomembnosti logistike. S celovito obravnavo logističnih problemov je moč bistveno zmanjšati stroške poslovanja, hkrati pa povečati kakovost storitev oz. proizvodov.

Enega ključnih segmentov logistike predstavljajo skladišča.

Za delovanje skladišča so sicer zelo pomembni fizični dejavniki, kot so velikost, propustnost in prometne povezave, vendar pa so to obstoječa dejstva. Bolj pomemben kazalnik je učinkovitost skladišča, ki se kaže v izkoristku prostora, izkoristku fizične propustnosti, zmanjšanju inventurnih razlik in, morda najpomembnejšem, zmanjšanju napak pri odpremi in prejemu blaga. V modernih skladiščih lahko učinkovitost bistveno povečamo z uvedbo ustreznega skladiščnega informacijskega sistema (WMS – Warehouse Management System).

V strokovnih krogih je veliko razprav o tem ali je smiselna integracija takega sistema v poslovni sistem (ERP – enterprise resource planning).

Dejstvo je, da bo prekrivanje in soodvisnost funkcionalnosti, kot so vodenje skladišča, optimizacija skladišča, zagotavljanje zanesljivosti dobav, inventura v realnem času, spremljanje ključnih parametrov skladišča, nadzor transportnih sredstev (dvigala, viličarji, transportni trakovi), krmiljenje transportnih sredstev, upravljanje s sredstvi, planiranje nabav, planiranje proizvodnje, upravljanje transportnih verig le otežilo izbiro ustrezne programske opreme.

Verjetno je teoretično in delno tudi praktično možno vse omenjene funkcionalnosti realizirati v enem sistemu, vendar pa je zelo vprašljiva tehnološka in finančna smiselnost takega poskusa. Vsak računalniški sistem je plod znanja in specializiranosti strokovnjakov. Posledično lahko na svojem področju zagotavlja vrhunsko premišljene, izdelane in smiselne funkcionalnosti in posamezne funkcije.

Skladiščni informacijski sistem HAL je plod dolgoletnih izkušen strokovnjakov na področju logistike skladišč, proizvodnje, trgovine, skladiščenja, transporta, prejema, komisioniranja, odpreme in inventure. Tehnološko gledano je to tretja verzija, ki temelji na izkušnjah pridobljenih pri več letni uporabi prve in druge verzije. Dolgoletne izkušnje in kontinuiran razvoj so pripeljali do sistema, ki v prometno zelo obremenjenih skladiščih deluje izredno stabilno in brez napak.

Bistvene prednosti skladiščnega informacijskega sistema HAL nasproti rešitvam v tako imenovanih skladiščnih modulih poslovnih sistemov so:

  • funkcionalno bistveno bolj usmerjen sistem, ki med drugim omogoča neposredno komunikacijo s skladiščnimi napravami (viličarji, dvigala, trakovi), vodenje optimalne poti komisioniranja, uporabo FIFO ali drugih metod, dinamično konfiguriranje skladišča itd.
  • od finančno – računovodskega sistema neodvisno interno manipulacijo z blagom, pri tem pa popolno samodejno povezljivost s finančno – računovodskim sistemom na nivoju vhoda in izhoda podjetja
  • bistveno nižja cena v primerjavi s ‘skladiščnimi’ moduli znanih poslovnih sistemov
  • lažje obvladovanje modulov, kar omogoča prenastavljanje ali dopolnitve, ki niso odvisne od ostalih sistemov, kot so nabava, prodaja, računovodstvo, proizvodnja
  • preglednost upravljanja s skladiščem
  • bistveno lažje prilagajanje (novo dvigalo, viličar, terminal)

Velja omeniti, da so na trgu dostopni pravi skladiščni sistemi in sistemi, ki so običajno del poslovnih sistemov in delujejo na principu dokumentnih sistemov. Tudi ti so deklarirani kot WMS moduli ali sistemi. Obljubljeno funkcijo ‘vodenja skladišča’ sicer opravljajo, vendar pa je to v glavnem reducirano na vpisovanje in potrjevanje dokumentov kot so prejemnice, dobavnice, odpremnice, prenosnice, izdajnice, reverzi in podobno. V malo bolj naprednih primerih je potrjevanje možno z ročnimi terminali in bralniki črtne kode, vendar pa je to še vedno le manipulacija z dokumenti.

Skladiščni informacijski sistem HAL, ki ga je, na podlagi dolgoletnih izkušen, razvilo podjetje HARDING d.o.o. je sistem petih programskih modulov za vodenje skladišča. Osnovo predstavlja baza na strežniku MS SQL.

Sistem skrbi za določanje mesta skladiščenja, pripravo pošiljk, izdajo po FIFO ali ročnem načinu, določanje prioritet izdaje ter optimalno delo v skladišču. S tem zagotavlja povečanje učinkovitosti in kakovosti skladišča. HAL je povsem nastavljiv in v poljubni jezikovni izpeljanki (trenutno so na voljo slovenska, hrvaška in srbska) in je na teh tržiščih že uveljavljen. Omogoča delo z različnimi brezžičnimi terminali in deluje v okolju MS Windows in MS SQL strežnik

Sistem HAL lahko deluje povsem samostojno, vendar je običajno povezan s poslovnim sistemom in s proizvodnim sistemom. Za povezavo ima pripravljene univerzalne vmesnike, tako da je integracija relativno hitra. Zelo dobro sodeluje s poslovnimi sistemi, kot so SAP, Navision, Lux, 4D-Wand, ter s proizvodnimi sistemi kot sta SPRO in MePIS. Iz poslovnega sistema dobiva napovedi prejema trgovskega blaga in zahteve za odpremo, iz proizvodnega pa napovedi proizvodne realizacije in zahteve za surovine. Obema sistemoma tudi poroča. HAL omogoča enostavno in celovito upravljanje avtomatskih in ročnih skladišč, različne načine prejema in izdaje, optimizacijo prostora in premikov, različne načine inventure ter številne preglede in izpise. Operacije se izvajajo z avtomatskimi dvigali, viličarji in ustreznimi RF terminali ali ročno, z ročnimi RF terminali. Za identifikacijo se lahko uporablja ročen vpis, črtna koda ali RFID.

Manipulacija z blagom je vodena s skladiščnimi operacijami, ki zagotavljajo natančno sledljivost na nivoju prejema, odpreme in posameznih temeljnih skladiščnih enot (TSE). V fazi prevzema trgovskega blaga sistem omogoča delne prejeme s pomočjo ročnih terminalov, kar bistveno skrajša postopek prejema in zagotovi zanesljivo kontrolo količin in blaga. Pri komisioniranju transportnih enot (TE) se izdano blago evidentira v okviru posamezne transportne enote, te pa se evidentirajo pri prevozu na transportno sredstvo. S tem sistem omogoča zelo natančno evidenco izdanega blaga in bistveno zmanjšuje možnost napak pri odpremi.

Uvedba dobrega skladiščnega sistema zahteva poleg financ tudi nekaj truda vodstvenega kadra in ostalih zaposlenih.

Sodelovanje izkušene in strokovno raznoliko podkovane ekipe (skladiščenje, logistika, vodenje procesov, računalništvo, finance) lahko bistveno olajša in skrajša uvajanje novega sistema. Pri tem je velikega pomena tudi zmožnost sistema za prilagajanje posameznim potrebam. Osnovni moto podjetja Harding d.o.o. je: ‘ENOSTAVNO PAMETNO’. S tem hočemo poudariti, da želimo, da so naše rešitve navzven zelo enostavne, znotraj pa zelo zmogljive. Vse uporabniške funkcije so premišljene s stališča neposrednih uporabnikov kot so skladiščnik, vodja skladišča, logist itd. Tako ne nudijo odvečnih možnosti in hkrati omogočajo vse kar potrebuje logistična ekipa. Kot rečeno, je sistem na nek način pameten, kar pomeni, da samodejno, v ozadju opravlja številne funkcije, ki zagotavljajo kvalitetno delovanje skladišča. Takih primerov je veliko, omenimo le tri. V realnem času spremlja blago, ki prihaja iz proizvodnje ali nabave in tako blago samodejno preusmerja na odpremo, če je taka potreba. Pri proženju odpreme omogoča združevanje in določanje prioritet odpreme, kar omogoča, da blago pride iz skladišča in se razdeli na več odprem, ostanek pa vrne v skladišče v enem koraku. Tretji primer je komisioniranje, kjer sistem sam ugotovi najkrajšo pot in tako usmerja komisionarja ali avtomatsko dvigalo. Povsem jasno je, da so vse te funkcije nastavljive, kar omogoča, da jih uporabljamo na različne načine ali pa izključimo.

Z uvedbo kvalitetnega in resničnega skladiščnega sistema poleg že omenjenih prednosti pridobimo tudi veliko za vodstvo podjetja pomembnih prednosti.

Z zmanjšanjem napak pri odpremah se zmanjša število reklamacij, kar takoj vodi k neposrednemu prihranku (ni dodatnega dela, ni dodatnih transportov) in večanju ugleda podjetja. Druga pomembna pridobitev je natančna sledljivost blaga v skladišču, ki neposredno zmanjšuje inventurne razlike. To po eni strani zmanjšuje situacije, ko nečesa ne odpremimo, ker menimo, da ni na zalogi, po drugi pa bistveno zmanjšuje stroškov kala in dodatnih davkov. Tretja zelo pomembna prednost je red v skladišču. Ta prinaša pregledno in hitrejše poslovanje ter dviguje ugled podjetja.

Naslednji sliki kažeta isto delujoče skladišče pred in po uvedbi sistema HAL. Uvedba je trajala 14 dni – presodite.