Modul sestavlja uporabniški program Administrator in ustrezne bazne procedure. Omogoča napredno konfiguracijo skladiščnega sistema in nudi podporo izvede inventure.

Modul uporabi integrator sistema ob vzpostavljanju začetnega stanja in morebitni kasnejši spremembi konfiguracije (dodajanje novih lokacij, spreminjanje načina obnašanja sistema, določanje tipa skladiščnih polj itd.). Nudi tudi možnost nadzora nad sistemom in odkrivanja nepravilnosti v konfiguraciji sistema. Ta možnost je namenjena predvsem vzdrževalcu sistema. Za uporabnike pomemben segment je inventura.

Funkcije pri inventuri:

  • priprava inventure – izvoz stanja, brisanje starih inventur
  • priprava preverbe – brisanje in vpis zahtev za vodeno inventuro (preverbo stanja)
  • kontrola inventure – kontrola vpisa inventure, pregled popisa, prepis knjižene zaloge iz ERP
  • izpis razlik – napačni izdelki, napačne količine, razlike med ERP in HAL
  • konec inventure – uvoz in izvoz (zunanji program), knjiženje stanja v HAL